CÁC NHÓM HÀM TRONG EXCEL
Trong Excel có trên 300 hàm và được phân thành khoảng 14 nhóm hàm theo chức năng. Trong đó, những nhóm hàm phổ biến sau đây:
– Hàm tài chính (Financial)
– Hàm luận lý (Logical)
– Hàm chuỗi / văn bản (Text)
– Hàm ngày tháng và thời gian (Date & Time)
– Hàm tham chiếu và tra cứu (Lookup & Reference)
– Hàm toán học và lượng giác (Math & Trig)
– Hàm thống kê (Statistical),…

CÚ PHÁP TỔNG QUÁT CỦA HÀM TRONG EXCEL: TÊN HÀM([Đối số 1],[Đối số 2],…[Đối số n])
Trong đó:
– Bắt đầu là TÊN HÀM. Tên hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường (Ví dụ: SUM, Min, max, IF,…)
– Tiếp theo là ngoặc đơn mở, rồi đến các đối số của hàm, và kết thúc là ngoặc đơn đóng
– Các đối số thường được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;) tùy phiên bản Microsoft Excel
– Các đối số trong hàm rất đa dạng: có thể là một hằng số, một ô, một khối ô, tên khối ô, một biểu thức hoặc một hàm khác

GIỚI THIỆU VỀ HÀM: MIN, MAX, AVERAGE, SUM, COUNT, COUNTA

1) Hàm MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất trong các đối số
– Cú pháp: =MIN(Number1,[Number2],…)
– Các đối số: Number1,[Number2],… là các con số
– Ví dụ:
MIN(3,1,5) = 1
MIN(6,3,9,11,23) = 3

2) Hàm MAX: Là hàm tìm ra giá trị lớn nhất trong các đối số
– Cú pháp: =MAX(Number1,[Number2],…)
– Các đối số: Number1,[Number2],… là các con số
– Ví dụ:
MAX(3,1,5) = 5
MAX(6,3,9,11,23) = 23

3) Hàm AVERAGE: Là hàm tính ra giá trị trung bình cộng của các đối số
– Cú pháp: =AVERAGE(Number1,[Number2],…)
– Các đối số: Number1,[Number2],… là các con số
– Ví dụ:
AVERAGE(1,2) = 1.5
AVERAGE(3,1,5) = 3

4) Hàm SUM: Là hàm tính tổng các đối số
– Cú pháp: =SUM(Number1,[Number2],…)
– Các đối số: Number1,[Number2],… là các con số
– Ví dụ: SUM(1,2,3) = 6

5) Hàm COUNT: Là hàm đếm số ô chứa giá trị số
– Cú pháp: =COUNT(Value1,[Value2],…)
– Các đối số: Value1,[Value2],… là các giá trị
– Ví dụ: COUNT(2,a,5,x,y) = 2

6) Hàm COUNTA: Là hàm đếm số ô có chứa giá trị (đếm số ô không trống)
– Cú pháp: =COUNTA(Value1,[Value2],…)
– Các đối số: Value1,[Value2],… là các giá trị
– Lưu ý: Hàm COUNTA đếm cả các ô chứa khoảng trắng (ô chức khoảng trắng không phải là ô trống)
– Ví dụ: COUNTA(2,a,5,x,y,z) = 6

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/tong-hop/

Author

Write A Comment